Rejestracja | Logowanie | Koszyk (0.00 zł)
  Produkty   |   Technika   |   Serwis   |   Partnerzy   |   Przykładowe realizacje   |   Konfigurator instalacji   |   Konfigurator centrala akumulacyjna   |   O nas   |   Kontakt

Klient indywidualny   |   Klient biznesowy

Nazwa firmy:
NIP:
REGON:
Imię:
Nazwisko:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica:
Telefon:
E-mail:
Login:
Hasło:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.baron.com.pl

OBOWIZUJCY OD DNIA 25.12.2014r

 

I.

 1. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, znajdujcy si pod adresem www.baron.com.pl prowadzony jest przez Janusza Baron pod firm BARON SYSTEM z siedzib w Drogomylu 43-424 przy ul. Gównej 4.
 2. Niniejszy regulamin okrela zasady warunki sprzeday produktów przez Sklep.

 

II. Sklep internetowy

 1. Sklep jest wyodrbnion czci strony www.baron.com.pl na której zamieszczone s informacje o sprzedawanych produktach.
 2. Sklep prowadzi sprzeda wysykow produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowi zaproszenie do skadania ofert za pomoc sieci elektronicznej.
 4. Umowa sprzeday zawierana jest pomidzy Klientem a firm BARON SYSTEM prowadzon przez Janusza Baron.
 5. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie s fabrycznie nowe i zostay dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wszystkie ceny za produkty podane s w zotych polskich i zawieraj podatek VAT (s cenami brutto).

 

III. Klienci Sklepu

 1. Klientem Sklepu moe by kada osoba fizyczna posiadajca pen zdolno do czynnoci prawnych oraz osoba prawna, która dokona rejestracji w Sklepie poprzez prawidowe wypenienie formularza.
 2. Po dokonaniu rejestracji Klient moe korzysta ze Sklepu, posugujc si wasnym loginem i hasem. Login i haso s przypisane jednemu, konkretnemu Klientowi.
 3. W przypadku udostpnienia loginu i hasa przez Klienta osobie trzeciej, Klient ponosi pen odpowiedzialno za dziaania tej osoby – jak za wasne dziaania.

 

IV. Skadanie i przyjcie oferty

 1. Oferty Klientów na produkty sprzedawane w Sklepie przyjmowane s za porednictwem strony internetowej.
 2. Oferty mona skada caodobowo przez cay rok.
 3. Chwil zawarcia umowy jest przyjcie oferty przez Sklep, które nastpuje najpóniej w nastpnym dniu roboczym po zoeniu oferty, z zastrzeeniem ust. 4.
 4. W przypadku gdy oferta obejmuje produkty, które nie s dostpne w magazynie Sklepu, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta najpóniej w nastpnym dniu roboczym po zoeniu oferty. W takim przypadku Klient ma prawo do:

- zmiany oferty,

- odwoania oferty,

- podtrzymania oferty na indywidualnie uzgodnionych warunkach realizacji.

 

V. Realizacja umowy

 1. Umowy s realizowane w terminie 14 dni od dnia ich zawarcia w przypadku wyboru patnoci przy odbiorze oraz w terminie 14 dni od dnia zaksigowania zapaty na rachunku bankowym Sklepu w przypadku wyboru przedpaty.
 2. Terminy realizacji okrelone w ust. 1 nie dotycz produktów, przy których podano termin realizacji. Do tych produktów stosuje si termin realizacji, który zosta podany przy produkcie.
 3. Jeeli termin realizacji poszczególnych produktów jest róny, realizacja nastpuje w terminie duszym.

 

VI. Formy patnoci

 1. Zapata za produkty moe nastpi w nastpujcy sposób:

a/ patno przy odbiorze – tzw. opcja „za pobraniem”,

b/ przedpata – przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu: ING Bank lski o/Cieszyn nr 44 1050 1083 1000 0001 0087 7059 .

 1. W przypadku wyboru patnoci w formie przedpaty Sklep zobowizuje si do potwierdzenia otrzymania zapaty za produkty objte umow w cigu 24 godzin od zaksigowania zapaty na rachunku bankowym Sklepu.

 

VII. Wysyka

 1. Wysyka produktów moe nastpi za porednictwem:

a/ firmy kurierskiej UPS – wysyka zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.ups.com

2. Dopuszcza si równie opcj odbioru osobistego produktów pod adresem: 43-424 Drogomyl ul. Gówna 4. Przed dokonaniem odbioru osobistego Sklep prosi o kontakt telefoniczny pod numerem 33 8572115

 

 

VIII. Odstpienie od umowy

 1. Klient bdcy konsumentem moe odstpi od umowy bez podania przyczyny, skadajc na adres Sklepu owiadczenie na pimie (Zacznik nr 1 - Wzór owiadczenia o odstpieniu od umowy) w terminie 14 dni od otrzymania produktów objtych umow. Do zachowania terminu wystarczy wysanie owiadczenia przed jego upywem.
 2. W razie odstpienia od umowy umowa uwaana jest za niezawart.
 3. To, co strony wiadczyy ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba e zmiana bya konieczna w granicach zwykego zarzdu. Zwrot powinien nastpi niezwocznie, nie póniej ni w terminie 14 dni.
 4. Prawo odstpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysuguje w wypadkach:

a) wiadczenia usug rozpocztego, za zgod konsumenta, przed upywem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny,

b) dotyczcych nagra audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nonikach danych po usuniciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczcych wiadcze, za które cena lub wynagrodzenie zaley wycznie od ruchu cen na rynku finansowym, 

d) wiadcze o waciwociach okrelonych przez konsumenta w zoonym przez niego zamówieniu lub cile zwizanych z jego osob, 

e) wiadcze, które z uwagi na ich charakter nie mog zosta zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 

f) dostarczania prasy, 

g) usug w zakresie gier hazardowych.

 

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje powinny by skadane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) – zaleca si skorzystanie z Formularza reklamacyjnego – na adres Sklepu Internetowego okrelony w rozdziale I ust. 1 lub na adres poczty elektronicznej baron@baron.com.pl .
 2. Reklamacje rozpatrywane s:

- w przypadku reklamacji Klienta bdcego konsumentem – w terminie 14 dni od dnia zoenia reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji Kupujcego w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzgldnieniem;

- w przypadku reklamacji Klienta niebdcego konsumentem – w terminie 30 dni od dnia zoenia reklamacji.

 1. Klient niebdcy konsumentem moe zoy reklamacj w terminie 2 dni od otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z umow. Podstaw reklamacji jest protokó szkody sporzdzony przez pracownika firmy kurierskiej UPS w zalenoci od wyboru opcji wysyki oraz dowód zakupu produktów. Po upywie terminu, o którym mowa w zd. 1, lub w przypadku braku protokou szkody i dowodu zakupu produktów, Sklep nie ponosi odpowiedzialnoci z tytuu rkojmii za wady towaru.
 2. W razie stwierdzenia, e reklamacja Klienta niebdcego konsumentem jest nieuzasadniona ponosi on wszelkie koszty zwizane z reklamacj.

 

X. Postanowienia kocowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny.
 2. Regulamin dostpny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.baron.com.pl.

 

 

 

Zacznik nr 1 - Wzór owiadczenia o odstpieniu od umowy

 

...........................................................                                                               ..........................  ......................

.........................…..........................…                                                                  Miejscowo         Data

………...............................................

nazwisko i adres konsumenta

   

 

                                                                                                        

                                                                                                            Baron Janusz

                                                                                                            BARON SYSTEM

                                                                                                            Ul. Gówna 4

                                                                                                            43-424 Drogomyl

 

 

                                                                            OWIADCZENIE

                                       O ODSTPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGO

 

 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) owiadczam,

e odstpuj od umowy sprzeday nr……………………… zawartej za porednictwem serwisu www.baron.com.pl w

dniu ................................, której przedmiotem by zakup:..............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………………………..................

 

Jednoczenie informuj, e przesyk zawierajc zakupiony przeze mnie towar otrzymaem/am w dniu …………..

 

                                                                                                                                                            ..................................................

                                                                                                                                                                    podpis konsumenta

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.baron.com.pl

OBOWIZUJCY DO DNIA 24.12.2014

 

I.

 1. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, znajdujcy si pod adresem www.baron.com.pl prowadzony jest przez Janusza Baron pod firm BARON SYSTEM z siedzib w Drogomylu 43-424 przy ul. Gównej 4.
 2. Niniejszy regulamin okrela zasady warunki sprzeday produktów przez Sklep.

 

II. Sklep internetowy

 1. Sklep jest wyodrbnion czci strony www.baron.com.pl na której zamieszczone s informacje o sprzedawanych produktach.
 2. Sklep prowadzi sprzeda wysykow produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowi zaproszenie do skadania ofert za pomoc sieci elektronicznej.
 4. Umowa sprzeday zawierana jest pomidzy Klientem a firm BARON SYSTEM prowadzon przez Janusza Baron.
 5. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie s fabrycznie nowe i zostay dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wszystkie ceny za produkty podane s w zotych polskich i zawieraj podatek VAT (s cenami brutto).

 

III. Klienci Sklepu

 1. Klientem Sklepu moe by kada osoba fizyczna posiadajca pen zdolno do czynnoci prawnych oraz osoba prawna, która dokona rejestracji w Sklepie poprzez prawidowe wypenienie formularza.
 2. Po dokonaniu rejestracji Klient moe korzysta ze Sklepu, posugujc si wasnym loginem i hasem. Login i haso s przypisane jednemu, konkretnemu Klientowi.
 3. W przypadku udostpnienia loginu i hasa przez Klienta osobie trzeciej, Klient ponosi pen odpowiedzialno za dziaania tej osoby – jak za wasne dziaania.

 

IV. Skadanie i przyjcie oferty

 1. Oferty Klientów na produkty sprzedawane w Sklepie przyjmowane s za porednictwem strony internetowej.
 2. Oferty mona skada caodobowo przez cay rok.
 3. Chwil zawarcia umowy jest przyjcie oferty przez Sklep, które nastpuje najpóniej w nastpnym dniu roboczym po zoeniu oferty, z zastrzeeniem ust. 4.
 4. W przypadku gdy oferta obejmuje produkty, które nie s dostpne w magazynie Sklepu, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta najpóniej w nastpnym dniu roboczym po zoeniu oferty. W takim przypadku Klient ma prawo do:

- zmiany oferty,

- odwoania oferty,

- podtrzymania oferty na indywidualnie uzgodnionych warunkach realizacji.

 

V. Realizacja umowy

 1. Umowy s realizowane w terminie 14 dni od dnia ich zawarcia w przypadku wyboru patnoci przy odbiorze oraz w terminie 14 dni od dnia zaksigowania zapaty na rachunku bankowym Sklepu w przypadku wyboru przedpaty.
 2. Terminy realizacji okrelone w ust. 1 nie dotycz produktów, przy których podano termin realizacji. Do tych produktów stosuje si termin realizacji, który zosta podany przy produkcie.
 3. Jeeli termin realizacji poszczególnych produktów jest róny, realizacja nastpuje w terminie duszym.

 

VI. Formy patnoci

 1. Zapata za produkty moe nastpi w nastpujcy sposób:

a/ patno przy odbiorze – tzw. opcja „za pobraniem”,

b/ przedpata – przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu: ING Bank lski o/Cieszyn nr 44 1050 1083 1000 0001 0087 7059 .

 1. W przypadku wyboru patnoci w formie przedpaty Sklep zobowizuje si do potwierdzenia otrzymania zapaty za produkty objte umow w cigu 24 godzin od zaksigowania zapaty na rachunku bankowym Sklepu.

 

VII. Wysyka

 1. Wysyka produktów moe nastpi za porednictwem:

a/ firmy kurierskiej UPS – wysyka zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.ups.com

2. Dopuszcza si równie opcj odbioru osobistego produktów pod adresem: 43-424 Drogomyl ul. Gówna 4. Przed dokonaniem odbioru osobistego Sklep prosi o kontakt telefoniczny pod numerem 33 8572115

 

 

VIII. Odstpienie od umowy

 1. Klient bdcy konsumentem moe odstpi od umowy bez podania przyczyny, skadajc na adres Sklepu owiadczenie na pimie (Zacznik nr 1 -Wzór owiadczenia o odstpieniu od umowy) w terminie 10 dni od otrzymania produktów objtych umow. Do zachowania terminu wystarczy wysanie owiadczenia przed jego upywem.
 2. W razie odstpienia od umowy umowa uwaana jest za niezawart.
 3. To, co strony wiadczyy ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba e zmiana bya konieczna w granicach zwykego zarzdu. Zwrot powinien nastpi niezwocznie, nie póniej ni w terminie 14 dni.
 4. Prawo odstpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysuguje w wypadkach:

a) wiadczenia usug rozpocztego, za zgod konsumenta, przed upywem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny,

b) dotyczcych nagra audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nonikach danych po usuniciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczcych wiadcze, za które cena lub wynagrodzenie zaley wycznie od ruchu cen na rynku finansowym, 

d) wiadcze o waciwociach okrelonych przez konsumenta w zoonym przez niego zamówieniu lub cile zwizanych z jego osob, 

e) wiadcze, które z uwagi na ich charakter nie mog zosta zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 

f) dostarczania prasy, 

g) usug w zakresie gier hazardowych.

 

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje powinny by skadane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) – zaleca si skorzystanie z Formularza reklamacyjnego – na adres Sklepu Internetowego okrelony w rozdziale I ust. 1 lub na adres poczty elektronicznej baron@baron.com.pl .
 2. Reklamacje rozpatrywane s:

- w przypadku reklamacji Klienta bdcego konsumentem – w terminie 14 dni od dnia zoenia reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji Kupujcego w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzgldnieniem;

- w przypadku reklamacji Klienta niebdcego konsumentem – w terminie 30 dni od dnia zoenia reklamacji.

 1. Klient niebdcy konsumentem moe zoy reklamacj w terminie 2 dni od otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z umow. Podstaw reklamacji jest protokó szkody sporzdzony przez pracownika firmy kurierskiej UPS w zalenoci od wyboru opcji wysyki oraz dowód zakupu produktów. Po upywie terminu, o którym mowa w zd. 1, lub w przypadku braku protokou szkody i dowodu zakupu produktów, Sklep nie ponosi odpowiedzialnoci z tytuu rkojmii za wady towaru.
 2. W razie stwierdzenia, e reklamacja Klienta niebdcego konsumentem jest nieuzasadniona ponosi on wszelkie koszty zwizane z reklamacj.

 

X. Postanowienia kocowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny.
 2. Regulamin dostpny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.baron.com.pl.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu i w pełni akceptuję jego treść.
Imię:
Nazwisko:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica:
Telefon:
E-mail:
Login:
Hasło:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.baron.com.pl

OBOWIZUJCY OD DNIA 25.12.2014r

 

I.

 1. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, znajdujcy si pod adresem www.baron.com.pl prowadzony jest przez Janusza Baron pod firm BARON SYSTEM z siedzib w Drogomylu 43-424 przy ul. Gównej 4.
 2. Niniejszy regulamin okrela zasady warunki sprzeday produktów przez Sklep.

 

II. Sklep internetowy

 1. Sklep jest wyodrbnion czci strony www.baron.com.pl na której zamieszczone s informacje o sprzedawanych produktach.
 2. Sklep prowadzi sprzeda wysykow produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowi zaproszenie do skadania ofert za pomoc sieci elektronicznej.
 4. Umowa sprzeday zawierana jest pomidzy Klientem a firm BARON SYSTEM prowadzon przez Janusza Baron.
 5. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie s fabrycznie nowe i zostay dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wszystkie ceny za produkty podane s w zotych polskich i zawieraj podatek VAT (s cenami brutto).

 

III. Klienci Sklepu

 1. Klientem Sklepu moe by kada osoba fizyczna posiadajca pen zdolno do czynnoci prawnych oraz osoba prawna, która dokona rejestracji w Sklepie poprzez prawidowe wypenienie formularza.
 2. Po dokonaniu rejestracji Klient moe korzysta ze Sklepu, posugujc si wasnym loginem i hasem. Login i haso s przypisane jednemu, konkretnemu Klientowi.
 3. W przypadku udostpnienia loginu i hasa przez Klienta osobie trzeciej, Klient ponosi pen odpowiedzialno za dziaania tej osoby – jak za wasne dziaania.

 

IV. Skadanie i przyjcie oferty

 1. Oferty Klientów na produkty sprzedawane w Sklepie przyjmowane s za porednictwem strony internetowej.
 2. Oferty mona skada caodobowo przez cay rok.
 3. Chwil zawarcia umowy jest przyjcie oferty przez Sklep, które nastpuje najpóniej w nastpnym dniu roboczym po zoeniu oferty, z zastrzeeniem ust. 4.
 4. W przypadku gdy oferta obejmuje produkty, które nie s dostpne w magazynie Sklepu, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta najpóniej w nastpnym dniu roboczym po zoeniu oferty. W takim przypadku Klient ma prawo do:

- zmiany oferty,

- odwoania oferty,

- podtrzymania oferty na indywidualnie uzgodnionych warunkach realizacji.

 

V. Realizacja umowy

 1. Umowy s realizowane w terminie 14 dni od dnia ich zawarcia w przypadku wyboru patnoci przy odbiorze oraz w terminie 14 dni od dnia zaksigowania zapaty na rachunku bankowym Sklepu w przypadku wyboru przedpaty.
 2. Terminy realizacji okrelone w ust. 1 nie dotycz produktów, przy których podano termin realizacji. Do tych produktów stosuje si termin realizacji, który zosta podany przy produkcie.
 3. Jeeli termin realizacji poszczególnych produktów jest róny, realizacja nastpuje w terminie duszym.

 

VI. Formy patnoci

 1. Zapata za produkty moe nastpi w nastpujcy sposób:

a/ patno przy odbiorze – tzw. opcja „za pobraniem”,

b/ przedpata – przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu: ING Bank lski o/Cieszyn nr 44 1050 1083 1000 0001 0087 7059 .

 1. W przypadku wyboru patnoci w formie przedpaty Sklep zobowizuje si do potwierdzenia otrzymania zapaty za produkty objte umow w cigu 24 godzin od zaksigowania zapaty na rachunku bankowym Sklepu.

 

VII. Wysyka

 1. Wysyka produktów moe nastpi za porednictwem:

a/ firmy kurierskiej UPS – wysyka zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.ups.com

2. Dopuszcza si równie opcj odbioru osobistego produktów pod adresem: 43-424 Drogomyl ul. Gówna 4. Przed dokonaniem odbioru osobistego Sklep prosi o kontakt telefoniczny pod numerem 33 8572115

 

 

VIII. Odstpienie od umowy

 1. Klient bdcy konsumentem moe odstpi od umowy bez podania przyczyny, skadajc na adres Sklepu owiadczenie na pimie (Zacznik nr 1 - Wzór owiadczenia o odstpieniu od umowy) w terminie 14 dni od otrzymania produktów objtych umow. Do zachowania terminu wystarczy wysanie owiadczenia przed jego upywem.
 2. W razie odstpienia od umowy umowa uwaana jest za niezawart.
 3. To, co strony wiadczyy ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba e zmiana bya konieczna w granicach zwykego zarzdu. Zwrot powinien nastpi niezwocznie, nie póniej ni w terminie 14 dni.
 4. Prawo odstpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysuguje w wypadkach:

a) wiadczenia usug rozpocztego, za zgod konsumenta, przed upywem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny,

b) dotyczcych nagra audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nonikach danych po usuniciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczcych wiadcze, za które cena lub wynagrodzenie zaley wycznie od ruchu cen na rynku finansowym, 

d) wiadcze o waciwociach okrelonych przez konsumenta w zoonym przez niego zamówieniu lub cile zwizanych z jego osob, 

e) wiadcze, które z uwagi na ich charakter nie mog zosta zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 

f) dostarczania prasy, 

g) usug w zakresie gier hazardowych.

 

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje powinny by skadane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) – zaleca si skorzystanie z Formularza reklamacyjnego – na adres Sklepu Internetowego okrelony w rozdziale I ust. 1 lub na adres poczty elektronicznej baron@baron.com.pl .
 2. Reklamacje rozpatrywane s:

- w przypadku reklamacji Klienta bdcego konsumentem – w terminie 14 dni od dnia zoenia reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji Kupujcego w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzgldnieniem;

- w przypadku reklamacji Klienta niebdcego konsumentem – w terminie 30 dni od dnia zoenia reklamacji.

 1. Klient niebdcy konsumentem moe zoy reklamacj w terminie 2 dni od otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z umow. Podstaw reklamacji jest protokó szkody sporzdzony przez pracownika firmy kurierskiej UPS w zalenoci od wyboru opcji wysyki oraz dowód zakupu produktów. Po upywie terminu, o którym mowa w zd. 1, lub w przypadku braku protokou szkody i dowodu zakupu produktów, Sklep nie ponosi odpowiedzialnoci z tytuu rkojmii za wady towaru.
 2. W razie stwierdzenia, e reklamacja Klienta niebdcego konsumentem jest nieuzasadniona ponosi on wszelkie koszty zwizane z reklamacj.

 

X. Postanowienia kocowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny.
 2. Regulamin dostpny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.baron.com.pl.

 

 

 

Zacznik nr 1 - Wzór owiadczenia o odstpieniu od umowy

 

...........................................................                                                               ..........................  ......................

.........................…..........................…                                                                  Miejscowo         Data

………...............................................

nazwisko i adres konsumenta

   

 

                                                                                                        

                                                                                                            Baron Janusz

                                                                                                            BARON SYSTEM

                                                                                                            Ul. Gówna 4

                                                                                                            43-424 Drogomyl

 

 

                                                                            OWIADCZENIE

                                       O ODSTPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGO

 

 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) owiadczam,

e odstpuj od umowy sprzeday nr……………………… zawartej za porednictwem serwisu www.baron.com.pl w

dniu ................................, której przedmiotem by zakup:..............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………………………..................

 

Jednoczenie informuj, e przesyk zawierajc zakupiony przeze mnie towar otrzymaem/am w dniu …………..

 

                                                                                                                                                            ..................................................

                                                                                                                                                                    podpis konsumenta

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.baron.com.pl

OBOWIZUJCY DO DNIA 24.12.2014

 

I.

 1. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, znajdujcy si pod adresem www.baron.com.pl prowadzony jest przez Janusza Baron pod firm BARON SYSTEM z siedzib w Drogomylu 43-424 przy ul. Gównej 4.
 2. Niniejszy regulamin okrela zasady warunki sprzeday produktów przez Sklep.

 

II. Sklep internetowy

 1. Sklep jest wyodrbnion czci strony www.baron.com.pl na której zamieszczone s informacje o sprzedawanych produktach.
 2. Sklep prowadzi sprzeda wysykow produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowi zaproszenie do skadania ofert za pomoc sieci elektronicznej.
 4. Umowa sprzeday zawierana jest pomidzy Klientem a firm BARON SYSTEM prowadzon przez Janusza Baron.
 5. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie s fabrycznie nowe i zostay dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wszystkie ceny za produkty podane s w zotych polskich i zawieraj podatek VAT (s cenami brutto).

 

III. Klienci Sklepu

 1. Klientem Sklepu moe by kada osoba fizyczna posiadajca pen zdolno do czynnoci prawnych oraz osoba prawna, która dokona rejestracji w Sklepie poprzez prawidowe wypenienie formularza.
 2. Po dokonaniu rejestracji Klient moe korzysta ze Sklepu, posugujc si wasnym loginem i hasem. Login i haso s przypisane jednemu, konkretnemu Klientowi.
 3. W przypadku udostpnienia loginu i hasa przez Klienta osobie trzeciej, Klient ponosi pen odpowiedzialno za dziaania tej osoby – jak za wasne dziaania.

 

IV. Skadanie i przyjcie oferty

 1. Oferty Klientów na produkty sprzedawane w Sklepie przyjmowane s za porednictwem strony internetowej.
 2. Oferty mona skada caodobowo przez cay rok.
 3. Chwil zawarcia umowy jest przyjcie oferty przez Sklep, które nastpuje najpóniej w nastpnym dniu roboczym po zoeniu oferty, z zastrzeeniem ust. 4.
 4. W przypadku gdy oferta obejmuje produkty, które nie s dostpne w magazynie Sklepu, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta najpóniej w nastpnym dniu roboczym po zoeniu oferty. W takim przypadku Klient ma prawo do:

- zmiany oferty,

- odwoania oferty,

- podtrzymania oferty na indywidualnie uzgodnionych warunkach realizacji.

 

V. Realizacja umowy

 1. Umowy s realizowane w terminie 14 dni od dnia ich zawarcia w przypadku wyboru patnoci przy odbiorze oraz w terminie 14 dni od dnia zaksigowania zapaty na rachunku bankowym Sklepu w przypadku wyboru przedpaty.
 2. Terminy realizacji okrelone w ust. 1 nie dotycz produktów, przy których podano termin realizacji. Do tych produktów stosuje si termin realizacji, który zosta podany przy produkcie.
 3. Jeeli termin realizacji poszczególnych produktów jest róny, realizacja nastpuje w terminie duszym.

 

VI. Formy patnoci

 1. Zapata za produkty moe nastpi w nastpujcy sposób:

a/ patno przy odbiorze – tzw. opcja „za pobraniem”,

b/ przedpata – przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu: ING Bank lski o/Cieszyn nr 44 1050 1083 1000 0001 0087 7059 .

 1. W przypadku wyboru patnoci w formie przedpaty Sklep zobowizuje si do potwierdzenia otrzymania zapaty za produkty objte umow w cigu 24 godzin od zaksigowania zapaty na rachunku bankowym Sklepu.

 

VII. Wysyka

 1. Wysyka produktów moe nastpi za porednictwem:

a/ firmy kurierskiej UPS – wysyka zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.ups.com

2. Dopuszcza si równie opcj odbioru osobistego produktów pod adresem: 43-424 Drogomyl ul. Gówna 4. Przed dokonaniem odbioru osobistego Sklep prosi o kontakt telefoniczny pod numerem 33 8572115

 

 

VIII. Odstpienie od umowy

 1. Klient bdcy konsumentem moe odstpi od umowy bez podania przyczyny, skadajc na adres Sklepu owiadczenie na pimie (Zacznik nr 1 -Wzór owiadczenia o odstpieniu od umowy) w terminie 10 dni od otrzymania produktów objtych umow. Do zachowania terminu wystarczy wysanie owiadczenia przed jego upywem.
 2. W razie odstpienia od umowy umowa uwaana jest za niezawart.
 3. To, co strony wiadczyy ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba e zmiana bya konieczna w granicach zwykego zarzdu. Zwrot powinien nastpi niezwocznie, nie póniej ni w terminie 14 dni.
 4. Prawo odstpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysuguje w wypadkach:

a) wiadczenia usug rozpocztego, za zgod konsumenta, przed upywem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny,

b) dotyczcych nagra audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nonikach danych po usuniciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczcych wiadcze, za które cena lub wynagrodzenie zaley wycznie od ruchu cen na rynku finansowym, 

d) wiadcze o waciwociach okrelonych przez konsumenta w zoonym przez niego zamówieniu lub cile zwizanych z jego osob, 

e) wiadcze, które z uwagi na ich charakter nie mog zosta zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 

f) dostarczania prasy, 

g) usug w zakresie gier hazardowych.

 

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje powinny by skadane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) – zaleca si skorzystanie z Formularza reklamacyjnego – na adres Sklepu Internetowego okrelony w rozdziale I ust. 1 lub na adres poczty elektronicznej baron@baron.com.pl .
 2. Reklamacje rozpatrywane s:

- w przypadku reklamacji Klienta bdcego konsumentem – w terminie 14 dni od dnia zoenia reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji Kupujcego w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzgldnieniem;

- w przypadku reklamacji Klienta niebdcego konsumentem – w terminie 30 dni od dnia zoenia reklamacji.

 1. Klient niebdcy konsumentem moe zoy reklamacj w terminie 2 dni od otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z umow. Podstaw reklamacji jest protokó szkody sporzdzony przez pracownika firmy kurierskiej UPS w zalenoci od wyboru opcji wysyki oraz dowód zakupu produktów. Po upywie terminu, o którym mowa w zd. 1, lub w przypadku braku protokou szkody i dowodu zakupu produktów, Sklep nie ponosi odpowiedzialnoci z tytuu rkojmii za wady towaru.
 2. W razie stwierdzenia, e reklamacja Klienta niebdcego konsumentem jest nieuzasadniona ponosi on wszelkie koszty zwizane z reklamacj.

 

X. Postanowienia kocowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny.
 2. Regulamin dostpny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.baron.com.pl.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu i w pełni akceptuję jego treść.